Pháp Luật

Luật Hóa chất Việt Nam

Ở Việt Nam, luật hóa chất chính là Luật hóa chất được ban hành vào tháng 11 năm 2007. Nó được hỗ trợ bởi nhiều nghị định và thông tư cấp bộ như:

  • Nghị định số 113/2017 / NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất [ Mới năm 2017 ].
  • Thông tư số 40/2011 / TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 về Khai báo hóa chất;
  • Thông tư số. 04/2012 / TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất;

Bộ Công Thương là cơ quan đầu ngành về quản lý hóa chất tại Việt Nam. Một cơ quan chuyên trách Cục Hóa chất Việt Nam ( Vinachemia ) được Bộ Công nghiệp và Công nghệ (MIT) thành lập năm 2009 để đại tu công tác quản lý hóa chất tại Việt Nam.

Luật Hóa chất quy định về Giấy phép kinh doanh hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Danh sách các hóa chất được quản lý

Nghị định số 113/2017 / NĐ-CP  đã quy định danh mục hóa chất phải kiểm soát theo quy định của Luật hóa chất và quy định chi tiết điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008 / NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2008.

Đối với các công ty sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hóa chất tại Việt Nam, điều quan trọng nhất là phải kiểm tra xem hóa chất của họ có nằm trong danh mục theo quy định của pháp luật hay không.

  • Danh mục hóa chất sản xuất, nhập khẩu có điều kiện (1);
  • Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (2);
  • Danh mục hóa chất cấm;
  • Danh mục hóa chất nguy hiểm phải có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
  • Danh mục hóa chất bắt buộc phải khai báo;

Danh sách trên có tại  Nghị định số 113/2017 / NĐ-CP. 

Hóa chất phải khai báo bắt buộc

Người nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo phải khai báo hóa chất bằng bản cứng hoặc bản điện tử với Cục Hóa chất Việt Nam và phải có Giấy chứng nhận khai báo trước. Các nhà sản xuất phải khai báo bằng văn bản với Sở Công nghiệp và Thương mại trước ngày 31 tháng 1 hàng năm.

Thông tin cung cấp bao gồm nhận dạng hóa chất, bảng dữ liệu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt và nguyên ngữ (đối với hóa chất nhập khẩu), hóa đơn mua bán hóa chất và các tài liệu khác. Một khoản phí cần phải được trả.

Hóa chất sản xuất, nhập khẩu có khối lượng dưới 100kg / năm được miễn khai báo với điều kiện không bị hạn chế sản xuất, kinh doanh và không chịu sự kiểm soát của các công ước quốc tế.

Kiểm kê hóa chất quốc gia Việt Nam và đăng ký hóa chất mới

Bộ Công Thương đã chỉ định Vinachemia lập bảng kiểm kê hóa chất quốc gia mới. Bất kỳ chất nào không được liệt kê trong danh mục sẽ được coi là chất mới và cần phải đăng ký trước khi được sử dụng tại Việt Nam, nhập khẩu về Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Phiên bản đầu tiên của bản kiểm kê hóa chất dự thảo chỉ chứa khoảng 3.000 chất và được xuất bản vào tháng 10 năm 2016 cho các hợp chất. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa chất của Việt Nam

Bộ Công Thương (MoIT) tại Việt Nam ra mắt cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia mới vào tháng 8 năm 2018. Cơ sở dữ liệu này không chỉ chứa dự thảo kiểm kê hóa chất quốc gia (NCI) mà còn bao gồm danh mục hóa chất được quy định theo Luật Hóa chất của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *